Actualitat

Taller de Patchwork

El passat 18 de novembre varem organitzar un taller solidari de Patchwork. Tots els beneficis íntegres es van destinar al projecte de l’Escola de Nadal. Us esperem el pròxim taller! Estigueu atents/es, us informarem.

El pasado 18 de noviembre organizamos un taller solidario de Patchwork. Todos los beneficios íntegros se destinaron al proyecto de la Escuela de Navidad. Os esperamos el próximo taller! Estad atentos / as, os informaremos.

Escola de Nadal / Escuela de Navidad

L’Escola de Nadal és un projecte nou a Catalunya, basat en el model creat per l’Asociación Navarra de Autismo. El seu objectiu és donar contingut i estructura al temps de vacances, sempre difícil de gestionar per a les persones amb autisme donat que trenca la seva rutina habitual i les desestabilitza profundament.

L’Escola de Nadal aprofita l’espai d’una escola convencional, buit durant les vacances, per a treballar des d’un enfocament lúdic i terapèutic amb supervisió professional aspectes bàsics com l’autonomía personal, l’estimulació del llenguatge, les habilitats socials i les conductes adaptatives.

A més d’oferir als nens i nenes un espai estructurat on poden continuar aprenent i jugant, l’Escola de Nadal és alhora una cantera de professionals molt transversals amb una bona base de coneixement de l’autisme i la pràctica de models d’intervenciò.

Les famílies disfruten durant aquestes vacances d’un veritable “temps de respir”, però també tenen l’opció de participar com a voluntaris, aprenent el maneig d’eines terapèutiques que després a casa serán molt útils.

Dates: del 27 de desembre 2017 al 5 de gener 2018.

Més info a autismebarcelona@gmail.com

La Escuela de Navidad es un proyecto nuevo en Cataluña, basado en el modelo creado por la Asociación Navarra de Autismo. Su objetivo es dar contenido y estructura al tiempo de vacaciones, siempre difícil de gestionar para las personas con autismo dado que rompe su rutina habitual y las desestabiliza profundamente.

La Escuela de Navidad aprovecha el espacio de una escuela convencional, vacío durante las vacaciones, para trabajar desde un enfoque lúdico y terapéutico con supervisión profesional aspectos básicos como la autonomía personal, la estimulación del lenguaje, las habilidades sociales y las conductas adaptativas.

Además de ofrecer a los niños y niñas un espacio estructurado donde pueden seguir aprendiendo y jugando, la Escuela de Navidad es a la vez una cantera de profesionales muy transversales con una buena base de conocimiento del autismo y la práctica de modelos de intervención .

Las familias disfrutan durante estas vacaciones de un verdadero “tiempo de respiro”, pero también tienen la opción de participar como voluntarios, aprendiendo el manejo de herramientas terapéuticas que luego en casa serán muy útiles.

Fechas: del 27 de diciembre 2017 en el 5 de enero 2018.

Más info en autismebarcelona@gmail.com

Xerrades / Charlas

La sensibilització de la societat envers l’autisme és una peça clau per a la inclusió de les persones amb autisme. La complexitat del trastorn fa molt difícil a les persones alienes detectar, comprendre i ajudar a la persona que el pateix i al seu entorn. Per això, fem xerrades divulgatives tant a públic en general com a col·lectius de serveis bàsics com mestres, personal sanitari, policia, bombers, treballadors socials, monitors de lleure, vetlladores, etc.

Si esteu interessats en rebre una d’aquestes envieu-nos un email per a concretar els detalls.

autismebarcelona@gmail.com

La sensibilización de la sociedad hacia el autismo es una pieza clave para la inclusión de las personas con autismo. La complejidad del trastorno hace muy difícil a las personas ajenas detectar, comprender y ayudar a la persona que lo padece ya su entorno. Por ello, hacemos charlas divulgativas tanto a público en general como a colectivos de servicios básicos como maestros, personal sanitario, policía, bomberos, trabajadores sociales, monitores de tiempo libre, veladoras, etc.

Si están interesados ​​en recibir una de estas envíenos un email para concretar los detalles.

autismebarcelona@gmail.com

Servei d’informació / Servicio de información

El diagnòstic de l’autisme representa un canvi radical en la vida de les famílies, obligant a un nou enfocament que molt sovint posa a prova els valors, les creences, els recursos i les pròpies relacions personals.

Informació, formació i suport son les tres columnes fonamentals sobre les quals basem la nostra filosofia.

El diagnóstico del autismo representa un cambio radical en la vida de las familias, obligando a un nuevo enfoque que muy a menudo pone a prueba los valores, las creencias, los recursos y las propias relaciones personales.

Información, formación y apoyo son las tres columnas fundamentales sobre las que basamos nuestra filosofía.